Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
116 / 2019 convocarea Consiliului local Râmnicelu, Judeţul Buzău în şedinţă ordinară pentru data de 23 august 2019 2019-08-19
105 / 2019 convocarea in sedinta ordinara pe luna iulie 2019 a consiliului local Ramnicelu, Judetul Buzau 2019-07-24
82 / 2019 Se convoaca consiliul local al comunei Ramnicelu in sedinta ordinara pentru data de 30 mai 2019 2019-05-21
48 / 2019 convocarea consiliului local in sedinta ordinara pe luna aprilie 2019 2019-04-12
34 / 2019 Convocarea consiliului local in sedinta ordinara pe luna martie 2019 2019-03-19
4 / 2019 sedinta ordinara luna ianuarie 2019-01-31
5 / 2017 ROMÂNIA Judeţul Buzău COMUNA RÎMNICELU P R I M A R -D I S P O Z I Ţ I A nr. 5- privind convocarea Consiliului local Rîmnicelu, Judeţul Buzău în şedinţă ordinara Primarul comunei Rîmnicelu , Judeţul Buzău, având in vedere: -referatul secretarului UAT înregistrat sub nr. 135 din 19.01.2017; -în temeiul prevederilor art. 39-(1), art. 68-(1) şi art. 115-(a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, D I S P U N E : Art.1). Se convoacă Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru data de 26 ianuarie 2016- ora 9, care va avea loc la sediul consiliului local, cu următoarea ordine de zi: a).Proiect de hotarare privind aprobarea Planul de acţiuni şi de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2017 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. Initiator: Lazaroiu Dumitru – viceprimar. b).Proiect de hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017 – 2018. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar. c).Proiect de hotarare privind aprobarea modificarea organigramei, numarul de personal si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, precum si la nivelul serviciilor publice si institutiilor de interes local subordinate consiliului local, pentru anul 2017. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar., d).Proiect de hotarare privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea Comunei Rimnicelu pe anul 2017. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar. e).-Intrebări, interpelări, petiţii şi informări. Art.2). Secretarul comunei va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei dispoziţii. Primar, Dumitru Stanciu Avizat pentru legalitate Nicolae Hoţescu-Secretar 2017-01-19
91 / 2016 Judeţul Buzău Nr. 91/14.01.2016 Consiliul local Rîmnicelu CATRE D-l/D-na_______________________________ -În temeiul prevederilor art. 39-(2) şi art. 68-(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, şi a Dispoziţiei primarului nr. 6/2016, se convoacă Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău în şedinţă extraordinara - pentru data de LUNI – 18 ianuarie 2016 / ora 9, care va avea loc la sediul consiliului local, cu următorul proiect al ordinii de zi: a).Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentând noua valoare a investiţiei: „Sistem public centralizat de canalizare a apelor uzate menajere in sat Rîmnicelu, Comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău”. Initiator, Dumitru Stanciu – Primar. b).Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (actualizati) ai proiectului „Reabilitare parţială Sistem public de alimentare cu apă, sat Rîmnicelu, Comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău”. Initiator, Dumitru Stanciu – Primar. Secretar, Nicolae Hoţescu 2016-01-14
1718 / 2015 Dispozitia primarului nr. 238/28.10.2015 2015-10-29
Înapoi