Convocari 1718 / 2015-10

ROMÂNIA

Judeţul Buzău

COMUNA RÎMNICELU

P R I M A R

 

-D I S P O Z I Ţ I A  nr. 237-

privind convocarea Consiliului local  Rîmnicelu, Judeţul Buzău

în şedinţă ordinara

 

 

Primarul comunei Rîmnicelu , Judeţul Buzău

Având in vedere:

-referatul secretarului UAT înregistrat sub nr. 1717 din 28.10.2015;

-în temeiul prevederilor art. 39-(1), art. 68-(1) şi art. 115-(a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

 

 

D I S P U N E :

 

             Art.1). Se convoacă Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru data de 3 noiembrie 2015- ora  9, care va avea loc la sediul consiliului local, cu următorul proiect al ordinii de zi:

        a).Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2016. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar

        b).Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a trei parcele de teren.  Initiator: Dumitru Stanciu – Primar

        c). Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar

        d).-Intrebări, interpelări, petiţii şi informări.

           Art.2). Secretarul comunei va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei dispoziţii.

 

 

                Primar,                  

          Dumitru Stanciu                                         Avizat pentru legalitate

                                                                             Nicolae Hoţescu-Secretar

 

 

 

 Rîmnicelu :  28 octombrie 2015

Judeţul Buzău                                                     Nr. 1718/28.10.2015

Consiliul local Rîmnicelu

 

 

 

 

CATRE

D-l/D-na___________TOTI____________________

 

 

 

          -În temeiul prevederilor art. 39-(2) şi art. 68-(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, şi a Dispoziţiei primarului nr. 225/2015, se convoacă Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău în şedinţă de indata - pentru data de 3 noiembrie 2015 ora  9, care va avea loc la sediul consiliului local, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

        a).Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2016. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar

        b).Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a trei parcele de teren.  Initiator: Dumitru Stanciu – Primar

        c). Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar

        d).-Intrebări, interpelări, petiţii şi informări.

 

 

Nr.

Crt

Numele si prenbumele

Semnatura de luare la cunostinta

1

ALEXANDRU TITU

 

2

BRATOSIN ŞTEFAN

 

3

DURAN MARIAN

 

4

ENE NICOLAIE

 

5

FOTACHE ION

 

6

ION ALECU

 

7

JUGARU DANIELA

 

8

LĂZĂROIU DUMITRU

 

9

MUŞAT NICOLAE

 

10

POPESCU GHEORGHE

 

11

POPESCU RUXANDA

 

12

VASILE NICOLAIE

 

13

VASILE ŞTEFAN

 

 

Secretar,

Nicolae Hoţescu

 

Înapoi