Convocari 4 / 2019-01

 

-D I S P O Z I Ţ I A  nr. 4-

privind convocarea Consiliului local  Rîmnicelu, Judeţul Buzău

în şedinţă ordinară

 

 

Primarul comunei Rîmnicelu , Judeţul Buzău, având in vedere:

-referatul secretarului UAT înregistrat sub nr. 228 din 15.01.2019;

-în temeiul prevederilor art. 39-(1), art. 68-(1) şi art. 115-(a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

 

D I S P U N E:

      Art.1). Se convoacă Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de 31 Ianuarie 2019 - ora  9, care va avea loc la sediul consiliului local, cu următoarea ordine de zi:

  a)-Proiect de hotarare privind aprobarea Planul de acţiuni şi de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2019 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. Initiator: Dumitru Lazaroiu - Viceprimar.

  b)-Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II - 2018. Initiator: Dumitru Stanciu - Primar.

  c)-Proiect de hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019 - 2020. Iniţiator: Dumitru Stanciu-Primar.

  d)-Proiect de hotarare privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Rimnicelu, judeţul Buzau, în anul 2019. Initiator: Dumitru Stanciu-Primar.

  e)-Proiect de hotarare privind dezmembrarea în parcele a unui teren aparţinând domeniului privat al Consiliului local Rîmnicelu, judeţul Buzău. Initiator: Dumitru Stanciu-Primar.

  f)-Prezentarea Raportul anual privind transparenţa decizională conform Legii nr. 52/2003 si a Raportului privind informatiile publice conform Legii nr. 544/2001 pe annul 2018. Prezinta Secretarul UAT Rimnicelu.

  g)-Prezentarea rapoartelor de activitate a viceprimarului comunei si a consilierilor locali.

  h).-Intrebări, interpelări, petiţii şi informări.

           Art.2). Secretarul comunei va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei dispoziţii.

 

 

                Primar,                  

          Dumitru Stanciu                                                       Avizat pentru legalitate

                                                                                       Nicolae Hoţescu-Secretar UAT

 

 Rîmnicelu :  23 Ianuarie 2019

 

 

Înapoi