Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
127 / 2016 incetare plata vmg - familia Dumitrica Gica 2016-07-25
128 / 2016 incetare plata vmg - familia Grigoras Aurica 2016-07-25
129 / 2016 incetare drepturi noi vmg - familia Oprescu Marghioala 2016-07-25
130 / 2016 incetare plata vmg familia Alexandru Meluta 2016-07-25
131 / 2016 incetare plata vmg - familia Mihai Mihai Dorin 2016-07-25
132 / 2016 incetare plata drepturi noi vmg - familia Ivan Alexandru 2016-07-25
133 / 2016 incetare plata vmg familia Vasile Sandu 2016-07-25
134 / 2016 incetare plata vmg familia Dumitrache costel 2016-07-25
135 / 2016 incetare plata vmg familia Matache Titisor 2016-07-25
136 / 2016 incetare plata vmg familia Malacu Doru 2016-07-25
137 / 2016 incetare plata vmg familia Vasile Dobrin 2016-07-25
138 / 2016 modificare cuantum ajutor social - 17 dosare 2016-07-25
124 / 2016 convocarea consiliului local in sedinta ordinara ROMÂNIA Judeţul Buzău COMUNA RÎMNICELU P R I M A R -D I S P O Z I Ţ I A nr. 124- privind convocarea Consiliului local Rîmnicelu, Judeţul Buzău în şedinţă ordinara Primarul comunei Rîmnicelu , Judeţul Buzău Având in vedere: -referatul secretarului UAT înregistrat sub nr. 1171 din 11.06.2016; -în temeiul prevederilor art. 39-(1), art. 68-(1) şi art. 115-(a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, D I S P U N E : Art.1). Se convoacă Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru data de 18 iunie 2016- ora 9, care va avea loc la sediul consiliului local, cu următoarea ordine de zi: a).Proiect de hotarare privind aprobarea celei de-a sasea rectificari bugetare pe anul 2016. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar. b).Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de audiente ale consilierilor locali in mandatul 2016 - 2020. Initiator: Lazaroiu Dumitru – viceprimar. c).Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local. Initiator – Dumitru Lazaroiu – viceprimar. d).-Intrebări, interpelări, petiţii şi informări. Art.2). Secretarul comunei va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei dispoziţii. Primar, Dumitru Stanciu Avizat pentru legalitate Nicolae Hoţescu-Secretar Rîmnicelu : 12 iunie 2016 2016-07-12
123 / 2016 reorganizarea comitetului local pentru situatii de urgenta 2016-07-11
122 / 2016 delegarea atributiilor viceprimarului comunei 2016-07-01
Înapoi