Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
91 / 2017 majorare indemnizatie primar cu 30% 2017-06-08
92 / 2017 majorare indemnizatie viceprimar cu 30% 2017-06-08
93 / 2017 convocare sedinta extraordinara consiliu local 2017-06-08
94 / 2017 desemnarea persoanelor care vor colabora cu ANCPI si OCPI privind sistemul RENNS si REN 2017-06-08
95 / 2017 acordarea stimulrentului educational - doua dosare 2017-06-08
90 / 2017 -D I S P O Z I Ţ I A nr. 90 - privind convocarea Consiliului local Rîmnicelu, Judeţul Buzău în şedinţă ordinara Primarul comunei Rîmnicelu , Judeţul Buzău, având in vedere: -referatul secretarului UAT înregistrat sub nr. 870 din 19.05.2017; -în temeiul prevederilor art. 39-(1), art. 68-(1) şi art. 115-(a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, D I S P U N E : Art.1). Se convoacă Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru data de 31 mai 2017- ora 9, care va avea loc la sediul consiliului local, cu următoarea ordine de zi: a)-Proiect de hotarare privind aprobarea structurii de specialitate urbanism Initiator: Dumitru Stanciu – Primar. b)-Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de acxtioune impotriva nitratilor proveniti din surse agricole. Initiator: Dumitru Stanciu-Primar, c)-Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de imbunatatire a situatiei romilor, din comunitatea locala. Initoator: Dumitru Stanciu - primar: d).-Intrebări, interpelări, petiţii şi informări. Art.2). Secretarul comunei va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei dispoziţii. Primar, Dumitru Stanciu Avizat pentru legalitate Nicolae Hoţescu-Secretar Rîmnicelu : 19 mai 2017 2017-05-19
79 / 2017 modificare cuantum ajutor sicial - 19 dosare 2017-05-18
80 / 2017 acordare drepturi noi - 9 dosare 2017-05-18
81 / 2017 incetare plata vmg familia Ion Costel 2017-05-18
82 / 2017 incetare plata vmg familia Matache Ionel 2017-05-18
83 / 2017 incetare plata vmg familia Dumitrache Gica 2017-05-18
84 / 2017 incetare plata vmg familia Dumitrache Dumitra 2017-05-18
85 / 2017 acordare drepturi noi asf 9 dosare 2017-05-18
86 / 2017 suspendare plata asf familia Calofir nicolae 2017-05-18
87 / 2017 suspendare plata asf familia Ileana Constantin 2017-05-18
Înapoi