Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
14 / 2016 acordaea unor prestatii sociale 2016-01-25
6 / 2016 convocarea Consiliului local Rîmnicelu, Judeţul Buzău în şedinţă extraordinara 2016-01-14
7 / 2016 convocarea consiliului local in sedinta ordinara pe luna ianuarie - 2016 2016-01-14
3 / 2016 -D I S P O Z I Ţ I A nr. 3- privind modificarea delimiării Secţiei de votare nr. 328 2016-01-12
4 / 2016 DISPOZIŢIA nr. 4 privind: constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică “Servicii de proiectare, servicii de asistenta tehnica si executie de lucrari pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local in Comuna Ramnicelu si construire pod trafic usor peste raul Ramnicu Sarat in Satul Stiubei, Comuna Ramnicelu, judetul Buzau” prin procedura de cerere de oferta. 2016-01-12
5 / 2016 ROMÂNIA Judeţul Buzău Comuna Rîmnicelu P R I M A R -D I P O Z I Ţ I A nr. 5– privind stabilirea unor măsuri de acordare a ajutorului social Primarul comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău Având în vedere, -referatul compartimentului de asistenţă socială, -Legea nr. 342 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat -în temeiul prevederilor art. 68(1) şi a art. 115 lit.a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, D I S P U N E : Art.1). La stabilirea venitului net lunar al familiei, al persoanei singure, nu se mai iau in calcul, veniturile realizate din: alocaţia pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a alocaţiei de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.»" Art.2). Compartimentul de Asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va face modificările cuvenite, în dosarele aflate în plată, prin întocmirea unei noi fişe de calcul. Art.3). Secretarul comunei Rîmnicelu, va face publica, va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei dispoziţii. Primar, Avizat Dumitru Stanciu Secretar, Nicolae Hoţescu Rîmnicelu : 12 ianuarie 2015 2016-01-12
1 / 2016 -D I S P O Z I Ţ I A nr. 1- privind angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată a doamnei Drăghici Iuliana 2016-01-04
2 / 2016 -D I S P O Z I Ţ I A nr. 2- privind angajarea cu contract de muncă pe perioadă determinată a doamnei Peltea Miorita 2016-01-04
Înapoi