Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
57 / 2019 privind a patra rectificare a bugetului local pe anul 2019 2019-11-28
56 / 2019 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tip V1 - pentru interventia in situatii de urgenta 2019-11-28
55 / 2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si deservire, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA - Sucursala Distributie a Energiei Electrice Buzau, asupra terenurilor ocupate de reteaua electrica - nou infiintata - din com. Ramnicelu, jud. Buzau 2019-11-28
54 / 2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii, ca urmare a transformarii unor functii de natura contractuala, din aparatul de specialitate al primarului, in posturi aferente functiilor publice 2019-11-28
53 / 2019 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza UAT comuna Ramnicelu, care nu se supun inmatricularii 2019-10-31
52 / 2019 privind dezmembrarea in cinci parcele a unui teren apartinand domeniului privat al comunei Ramnicelu, jud. Buzau 2019-10-31
51 / 2019 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de cel mul trei luni 2019-09-30
50 / 2019 HOTĂRÂRE privind modificarea structurii functiilor publice, precum si transformarea unor functii de natura contractuala, din aparatul de specialitate al primarului, in posturi aferente functiilor publice 2019-09-30
49 / 2019 HOTĂRÂREA privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Râmnicelu inscrise in Anexa nr. 62 – „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Râmnicelu”, insusita prin HCL nr 13/20.08.1999 cu modificarile si completarile ulterioare si aprobata prin HG nr. 1348/27.12.2001 2019-09-30
48 / 2019 privind a treia rectificare a bugetului local pe anul 2019 2019-08-22
47 / 2019 privind stabilirea taxelor speciale pentru publicitate pe pagina de internet a institutiei, a persoanelor fizice si juridice interesate 2019-08-22
46 / 2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, familia ocupationala “Administratie” – forma actualizata conform Codului administrativ 2019-08-22
45 / 2019 privind aprobarea numarului de personal, a numarului de functii publice si a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului – forma actualizata potrivit Codului administrativ 2019-08-22
44 / 2019 HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna RÂMNICELU, judeţul Buzău 2019-07-31
43 / 2019 HOTĂRÂRE privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei RÂMNICELU, judeţul BUZĂU către serviciul "CONSILIUL LOCAL RÎMNICELU – SERVICIUL APA", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei RÂMNICELU, judeţul BUZĂU 2019-07-31
Înapoi