HCL 1 / 2018-01

 

ROMÂNIA

Judeţul Buzău

Consiliul local al comunei Rimnicelu

 

 

           -H O T Ă R Â R E-

privind acoperirea definitiva a deficitului din excedentul bugetar

aferent anului 2017,

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere ;

-expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 22/04.01.2018

-raportul compartimentului financiar-contabil nr. 6/04.01.2018

-raportul de avizare al comisiei de specialitate

-Ordinul M.F.P. pentru aprobarea Normelor mretodologice nr. 3244/2017 privind încheierea exercitiului bugetar pe anul 2017,

-prevederile art. 58 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

-în temeiul art. 36 alin.(4) litera "a", art. 45-(2) lit."a"şi art.115, alin1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

 

-H O T Ă R Ă Ş T E-

    Art.1). Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului, cu suma de 117966,55 lei, din excedentul bugetar aferent anului 2017.

    Art.2).Ordonatorul principal de credite şi compartimentul financiar-contabil va face cunoscut organelor fiscale prevederile prezentei hotărâri.

    Art.3).Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor intreresate prevederile prezentei hotărâri.

 

                    Preşedinte de şedinţă

                       Nicolaie Ene                                    Contrasemnează

                                                                                      Secretar,

                                                                                 Nicolae Hoţescu

 

               Rîmnicelu : 8 ianuarie 2018

                               Nr. 1

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă de indata din 8 Ianuarie 2017 conform prevederilor art. 45 alin. 2) Lit. "a" cu un număr de 13 voturi pentru, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi