HCL 1 / 2019-01

 

-HOTĂRÂRE-

privind aprobarea Planul de acţiuni şi de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2019 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere;

-expunerea de motive a primarului Comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, înregistrata sun nr. 221/15.01.2019,

-Referatul nr. 262/15.01.2019, întocmit de Compartimentul de asistenta sociala,

-raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău;

-Prevederile art. 6, alin. 7, 8 si 9 din Legea nr.  416/2001, actualizată, privind venitul minim garantat ;

            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1), art. 45 _şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T A R A S T E:

       Art.l).-Se aprobă Planul de acţiuni şi de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2019 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2). În vederea aplicării Planului de acţiuni şi lucrări stabilit conform art. 1 din prezenta hotărâre, se desemneaza viceprimarul comunei, cu ducerea la îndeplinire a acestuia.

       Art.3).-Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare, Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale Buzău, o va aduce la cunoştinţă primarului, institutiilor, şi o va afişa în locuri publice.

 

                Preşedinte de şedinţă,

                       Ion Alecu                                                   Contrasemnează,

                                                                                                  Secretar,

                                                                                            Nicolae Hotescu

 

         Rîmnicelu : 31 ianuarie 2019

                        Nr. 1

 

      Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinară din 31 ianuarie 2019 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 2) cu un număr de 13 voturi pentru, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi