HCL 10 / 2018-02

 

-H O T Ă R Â R E-

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltueli al  Serviciului public de alimentare cu apa, pentru anul fiscal 2018,

 

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere,

-expunerea de motive a primarului, înregistrată sub nr. 232/05.02.2018

-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului local Rîmnicelu, judeţul Buzău

-raportul de avizare al comisiei de specialitate

- H.C.L. nr. 30 din 26 mai 2016 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului "CONSILIUL LOCAL RÎMNICELU - SERVICIUL APĂ", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al comunei RÎMNICELU, judeţul Buzău

             În temeiul prevederilor art.36, alin. alin.4 lit.c, a art.45 alin.2 lit.c şi art. 115 alin. 1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTARASTE:

 

         Art.1). Se aprobă bugetul de venituri şi cheltueli al Serviciului public de distribuire a apei potabile pe anul 2018, dupa cum urmeaza:

a)-La capitolul de venituri pe surse de venituri în sumă de 404778 lei, din care:

-Incasari taxa apa = 389648 lei

-taxa bransare = 7750 lei,

-alte venituri = 7380 lei

b)-Capitolul cheltueli in suma de 404778 lei, din care:

-cheltueli cu energia electrica = 125000 lei

-reparatii curente = 25000 lei

-materiale aferente reparatiilor = 19500 lei

-cheltueli de personal = 177250 lei

-apa bruita cumparata = 13900 lei

-servicii executate de terti = 28243 lei

-cheltueli auxiliare = 10300 lei

-alte cheltueli de exploatare = 5585 lei

 

Pagina 1 din 2

    Art.2).Compartimentul financiar-contabil, din cadrul serviciului public de apa, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    Art.3).Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate, prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

           Preşedinte de şedinţă,

                  Nicolaie Ene                                                 Contrasemnează

                                                                                            Secretar ,

                                                                                       Nicolae Hoţescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Rîmnicelu : 15 Februarie 2018

                                Nr. 10

 

           Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinară din 15 Februarie 2018 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. Lit."a" cu un număr de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinta.

 

 

 

Pagina 2 din 2

 

 

Înapoi