HCL 2 / 2018-01

 

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

COMUNA RIMNICELU

Consiliul local

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2018,

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere :

-Referatul de specialitate întocmit de Compartimentul financiar-contabil

-Expunerea de motive a Primarului comunei Rîmnicelu nr. 86/24.01.2018,

-Raportul de avizare al comisiei de specialitate,

-prevederile art. 26 alin.1) lit. c), si alin.3) din Legea nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de salubrizare a localităţilor

-În conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

             În temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.2 lit.b, alin.4 lit.c, al prevederilor art.45 alin.2 lit.c si art. 115, alin.1) lit.b) din Legea nr.215/2001 preivind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1).Taxa specială privind prestarea serviciilor publice de salubritate a localităţii, pentru colectare, transport si depozitare a deşeurilor menajere, colectate de la populaţie, si persoane juridice, se stabilesc, după cum urmează:

-4 lei/persoana fizica/luna;

-10 lei/persoana juridica/luna.

          Art.2).Prezenta Hotărâre intră în vigoare de la data de 01.01.2018 şi este valabilă până la data de 31 decembrie 2018.

          Art.3).Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, se aduce la cunoştinţă publică şi se transmite prersoanelor interesate, prin grija Secretarului comunei Rîmnicelu.

 

                 Preşedinte de şedinţă,   

                    Ion Alecu                                                        Contrasemnează,

                                                                                                Secretar,

                                                                                            Nicolae Hoţescu

 

           Rîmnicelu : 30 Ianuarie 2018

                           Nr. 2

 

           Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinară din 30 Ianuarie 2018 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. Lit."a" cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi