HCL 2 / 2019-01

 

HOTARARE

pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru semestrul II - 2018

 

Consiliul Local al Comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere:

-expunerea de motive a Primarului comunei Rîmnicelu nr. 222/15.01.2019 prin care se propune aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada semestrului II - 2018;

-referatul compartimentului de asistenta sociala si protectia copilului

-raportul de avizare al Comisiei de specialitate,

-prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată;

-prevederile art.29 alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată;

                        In temeiul art. 36 alin. 6 lit. „a" pct. 2, art. 45(1) şi art. 115 alin.1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE;

                   Art. 1). - Se aproba Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, aflaţi în evidenţa Compartimentului de asistenţă socială, pe semestrul II - 2018, raport expus în anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

                     Art.2). Se aproba un numar de 20 asistenti personali pentru persoane cu handicap, in anul 2019. 

                   Art. 3) - Prezenta se comunica Institutiei Prefectului - Judetul Buzău, Compartimentului asistenta sociala, afişată pe site-ul instituţiei, si adusă la cunostintă publică prin grija Secretarului U.A.T. Rimnicelu.

 

             Preşedinte de şedinţă,

                     Ion Alecu

                                                                                              Contrasemnează,

                                                                                                       Secretar,

                                                                                                   Nicolae Hoţescu

Rîmnicelu: 31 ianuarie 2019

               Nr. 2

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinară din 31 ianuarie 2019 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. Lit. cu un număr de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi