HCL 3 / 2019-01

 

-HOTĂRÎRE-

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

 pentru anul şcolar 2019 - 2020

 

 

Consiliul Local Al Comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având in vedere;

- Adresa I.S.J. Buzau nr.163 din 11.01.2019, privind avizului conform pentru organizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar 2019 - 2020:

-Expunerea de motive a primarului, înregistrată sub nr. 223/15.01.2019,

- Raportul Directorului Şcolii Gimnaziale Rîmnicelu, Judeţul Buzău nr. 694/09.01.2018;

- Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;

- Potrivit prevederilor art. 61, alin 2 şi art. 62 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare.

             În baza art. 36 alin.6 lit. a/1), art.45 şi art. 115, alin.1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată si completată;

 

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1). Se avizează reţeua şcolara a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău, pentru anul scolar 2019-2020 expusa in Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

              Art.2). Directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Rîmnicelu, Judeţul Buzău prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

             Art.3). Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate, prevederile prezentei hotărâri.

 

            Preşedinte de şedinţă,

                 Ion Alecu                                                              Contrasemnează,

                                                                                                       Secretar,

                                                                                                Nicolae Hoţescu

 

Rîmnicelu : 31 ianuarie 2019

               Nr. 3

 

        Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinară din 31 ianuarie 2019 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. Lit. cu un număr de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

 

 

Înapoi