HCL 39 / 2018-10

 

-

-H O T Ă R Â R E-

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei "Sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere in localitatea Rimnicelu, comuna Rimnicelu, Judetul Buzau"

 

  Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere:

-expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 4933/20.10.2018

-raportul compartimentului de specialitate,

-predeverile art. 44 alin. (1) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare;

-predeverile art. 7 alin.(l) lit.a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală, coroborat cu predeverile art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013;

  -în temeiul prevederilor art. 36-(4) lit."d", art. 45 si art. 115, alin.1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

-H O T Ă R Ă Ş T E-

       Art.1). Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere in localitatea Rimnicelu, comuna Rimnicelu, Judetul Buzau" in valoare totala de 9.655.661,88 lei, din care:

 -Buget de stat = 9.051.626,69 lei:

-Buget local = 604.035,19 lei.

           Art.2).Se aproba cofinantarea obiectivului de investitii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltueli care nu se finanteaza de la bugetul de stat, in valoare de 604.035,19 lei.

            Art.3). Secretarul comunei va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri.

 

            Preşedinte de şedinţă,

                  Neculai Jugaru                                             Contrasemnează

                                                                                          Secretar,

                                                                                     Nicolae Hoţescu

 

       Rîmnicelu : 31 Octombrie 2018

                   Nr. 39

 

  Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă de indata din 31 octombrie 2018 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. Lit. cu un număr de 11 voturi pentru, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi