HCL 4 / 2018-01

 

-HOTĂRÎRE-

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

 pentru anul şcolar 2018 - 2019

 

 

Consiliul Local Al Comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având in vedere;

- Adresa I.S.J. Buzau nr.16904 din 15.12.2017

-Expunerea de motive a primarului, înregistrată sub nr. 88/23.01.2018 ;

- Raportul Directorului Şcolii Gimnaziale Rîmnicelu, Judeţul Buzău nr. 694/09.01.2018;

- Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;

- Potrivit prevederilor art. 61, alin 2 şi art. 62 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare.

             În baza art. 36 alin.6 lit. a/1), art.45 şi art. 115, alin.1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată si completată;

 

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1). Se avizează reţeua şcolara a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău, pentru anul scolar 2018-2019 expusa in Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

              Art.2). Directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Rîmnicelu, Judeţul Buzău prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

             Art.3). Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate, prevederile prezentei hotărâri.

 

            Preşedinte de şedinţă,

                 Ion Alecu                                                     Contrasemnează,

                                                                                                       Secretar,

                                                                                                Nicolae Hoţescu

 

Rîmnicelu : 30 ianuarie 2018

               Nr. 4

 

        Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinară din 30 ianuarie 2018 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. Lit. cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi