HCL 4 / 2019-01

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Rimnicelu, judeţul Buzau pentru anul 2019

 

          Consiliul Local al comunei Rimnicelu, judeţul Buzau, avănd în vedere:

-Expunerea de motive a primarului, înregistrată sub nr. 224/15.01.2019,

- Referatul compartimentului asisenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local Rimnicelu, Judetul Buzau,

      -    Prevederile art.5 din Anexa nr.3 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,

       -  ORDINUL nr. 1.086 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti

Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 actualizată privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art.45, alin. 1si art. 115, alin.1) lt.b) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare , privind administraţia publică locală,

 

HOTARASTE:

          Art.1).-Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Rimnicelu, jud.Buzau  pentru anul 2019, expuse in anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2)-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului, prin Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rimnicelu, jud.Buzau.

           Art.3)-Prezenta hotărâre se va face publica si se comunică: Instituţiei Prefectului judeţul Buzau, autoritatilor si persoanelor interesate.

 

             Presedinte de sedinte

                     Ion Alecu                                                                 Contrasemneaza 

                                                                                                          Secretar,

                                                                                                    Nicolae Hotescu

Rîmnicelu : 31 ianuarie 2019

               Nr. 4

 

        Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinară din 31 ianuarie 2019 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. Lit. cu un număr de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi