HCL 45 / 2017-08

 

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

Consiliul local al comunei Rimnicelu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice

pentru anul 2018

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, judeţul Buzău, având în vedere:

-expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 1352 din 24.08.2017,

-referatul compartimentului resurse umane,

-raportul de avizare al comisiei de specialitate,

-prevederile art.23, alin. 1) lit. c), a alin.(2), lit."b" şi alin.(4) din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,  (**republicată**), (*actualizată*)

          În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit."a" şi alin.(3), lit."b" şi art.115, alin.(1), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

          În temeiul art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin. 1) lit. „b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art.1). -  Se aprobă Planul de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru funcţiile publice din cadrul aparatul de specialitate al primarului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2). -  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului UAT:

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău;

-          Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

-          Primarului Comunei Rîmnicelu;

-    Compartimentului resurse umane.

 

          Preşedinte de şedinţă,

            Vasile Dumitrache                                             Contrasemnează                           

                                                                                         Secretar,

                                                                                         Nicolae Hoţescu

   

   Rimnicelu : 31 August 2017

                     Nr. 45

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinara  din 31 August 2017 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 2)  Lit.a)  cu un  număr de 11 voturi pentru, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri locali prezenţi la şedinţa.

 

Pagina 1 din 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA la HCL nr. 45/2017                                                                                                                                               

 

 

 

 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE

PENTRU ANUL 2018

 

 

Anexa nr.2b. - ordonatori principali de credite din administraţia publică locală

Funcţia publică

 

Nr. maxim de funcţii publice

 

Nr. de funcţii publice ocupate

 

Nr. de funcţii publice vacante

Nr. maxim de funcţii publice care vor fi înfiinţate

 

Nr. maxim de funcţii publice supuse reorganizării

Nr.maxim de funcţii publice rezervate promovării

Nr.maxim de funcţii publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare

Secretar al consiliului local

1

1

 

 

 

 

 

 

Funcţii publice de conducere specifice

1

1

 

 

 

 

 

 

Total categoria funcţionari publici de conducere

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Inspector clasa I gradul profesional asistent

2

 

2

 

 

 

 

2

Inspector clasa I gradul profesional principal

2

2

 

 

 

2

 

 

Inspector clasa I gradul profesional superior

2

2

 

 

 

 

 

 

Total funcţii publice clasa I

6

4

2

 

 

 

 

2

Referent clasa III gradul profesional principal

 

 

 

 

 

 

 

 

Total funcţii publice clasa III

 

 

 

 

 

 

 

 

Total funcţii publice de execuţie

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  FUNCŢII  PUBLICE

7

5

2

 

 

2

 

2

 

 

   Presedinte de sedinţă

 

Vasile Dumitrache                  

 

Secretar

 

Nicolae Hotescu

 

 

 

Înapoi