HCL 45 / 2018-11

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la HCL nr. 25/2005 privind aprobarea inventarului cuprinzând bunuri imobile: terenuri şi construcţii din domeniului privat al Comunei Rimnicelu, Judetul Buzau

 

          Consiliul Local al Comunei Rimnicelu, judeţul Buzau,

          Având în vedere:

-expunerea de motive nr. 5646/20.11.2018 întocmită de Primarul Comunei Rimnicelu,

-raportul de specialitate nr. 7819/21.11.2014 întocmit de compartimentul urbanism privind aprobarea modificarii si completarii inventarului cuprinzând bunuri imobile: terenuri şi construcţii din domeniului privat al comunei Rimnicelu, Judetul Buzau

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

            În temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 

HOTARASTE:

          Art.1)- Se aprobă completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 25/29.07.2005 privind aprobarea inventarului cuprinzând bunuri imobile, terenuri şi construcţii din domeniului privat al comunei Rimnicelu, Judetul Buzau, cu suprafata de 107 mp. rezultata ca urmare a intocmirii cartii funciare la gospodaria de apa.

          Art.2)-Datele de identificare a terenului, sunt cele din anexa si planului de amplasament si delimitare, care face parte din prezenta hotărâre.

          Art.3)- Aanexa nr. 1 la HCL nr. 25/29.07.2005 privind aprobarea inventarului cuprinzând bunuri imobile, terenuri şi construcţii din domeniului privat al comunei Rimnicelu, Judetul Buzau, se modifica corespunzator, dandu-se acesteia o noua numerotare.

          Art.4)-Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului - Judeţul Mureş, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului comunei Rimnicelu.

 

                Preşedinte de şedinţă

                       Ion Alecu                                                     Contrasemnează

                                                                                                  Secretar,

                                                                                             Nicolae Hoţescu

               Rîmnicelu : 29 Noiembrie 2018

                               Nr. 45

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă de indata din 29 Noiembrie 2018 conform prevederilor art. 45 alin. 2) Lit. "a" cu un număr de 12 voturi pentru, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă

 

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi