HCL 46 / 2017-08

 

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

Consiliul local al comunei Rimnicelu

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modului de intocmire a Registrului agricol,

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere :

-Referatul de specialitate întocmit de Compartimentul agricol

-Expunerea de motive a Primarului comunei Rîmnicelu nr. 1353/24.08.2017,

-Raportul de avizare al comisiei de specialitate, a consiliului local,

-prevederile  <LLNK 12008    28132 321   0 36>ORDONANŢEI nr. 28 din 27 august 2008, publicata în Monitorul Oficial nr. 628 din 29 august 2008, la data de 15 aprilie 2017, modificata şi completata de: <LLNK 12009    98 10 201   0 31>LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009; <LLNK 12009    98290 201   0 38>RECTIFICAREA nr. 98 din 8 aprilie 2009; <LLNK 12012   187 10 201   0 35>LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; <LLNK 12017    54 10 201   0 32>LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017.

             În temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.2 lit.b, alin.4 lit.c, al prevederilor art.45 alin.2 lit.c si art. 115, alin.1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1). Incepand cu anul 2018, Registrul agricol al comunei Rimnicelu, Judetul Buzau, se va intocmi atat in format electronic, cat si in format letric (pe hartie)

          Art.2)-Pentru realizarea inregistrarii in cele doua formate, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, se va suplimenta cu un post, compartimentul agricol, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  

          Art.3).Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, se aduce la cunoştinţă publică şi se transmite prersoanelor interesate, prin grija Secretarului comunei Rîmnicelu.

 

                 Preşedinte de şedinţă,   

                  Vasile Dumitrache                                             Contrasemnează,

                                                                                                Secretar,

                                                                                            Nicolae Hoţescu

 

           Rîmnicelu : 31 August 2018

                           Nr. 46

 

           Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinară din 31 August 2017 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. Lit."a" cu un număr de 11 voturi pentru, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri locali prezenţi la şedinţă

 

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi