HCL 46 / 2018-11

 

HOTARARE

privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorarii cu pana la 500%  a impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite si stabilirea criteriilor de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria imobilelor neingrijite

 

          Consiliul local al comunei Rimnicelu, judetul Buzau:

          Analizand legislatia in vigoare privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorarii cu pana la 500% a impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite si stabilirea criteriilor de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria imobilelor neingrijite,

Avand in vedere prevederile :

-          art. 489 alin. 5-8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

-          punctul 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

-          art. 9 lit. a, c si e si art. 10 lit. a, b si i din OG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare,

       In temeiul prevederilor art.  36 alin. 2 lit. b si art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE :

         Art.1). - Se aproba procedura privind majorarea cu pana la 500% a impozitului pe cladire si a impozitului pe teren pentru cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilanul comunei Rimnicelu, prevazuta in Anexa 1 la prezenta hotarare.

         Art.2). - Se aproba criteriile de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria imobilelor neingrijite, prevazute in Anexa 2 la prezenta hotarare.

         Art.3).- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Rimnicelu prin compartimentele urbanism, taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

          Art.4)-Secretarul comunei, va face publica, va transmite autirotatilor si persanelor interesate, prezenta hotarare.

 

                    Preşedinte de şedinţă

                            Ion Alecu                                                  Contrasemnează

                                                                                                     Secretar,

                                                                                                Nicolae Hoţescu

 

               Rîmnicelu : 29 Noiembrie 2018

                               Nr. 46

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă de indata din 29 Noiembrie 2018 conform prevederilor art. 45 alin. 2) Lit. "a" cu un număr de 12 voturi pentru, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi