HCL 47 / 2017-08

 

JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA RIMNICELU

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

prvind implementarea proiectului "Modernizare  drumuri locale in comuna Rimnicelu, judetul Buzau" prin Măsura  4/6B. „ Dezvoltarea satelor " lansată de GAL "Crivatul de Sud-Est" în cadrul  Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

   

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a)  art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

b)  art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c)  art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

d)  art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

e)  art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f)   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

luând act de:

a)     expunerea de motive a primarului comunei, înregistrată la nr. 1354 din 24 August 2017, în calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

b)     raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului permanent de lucru din cadrul consiliului local , înregistrat cu nr. 1358 din 24.08.2017, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

c)     raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Rimnicelu, Judetul Buzau,

Consiliul Local  al comunei Rimnicelu, judeţul   Buzău .

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

   Art. 1). Se aprobă implementarea ,necesitatea , oportunitatea , potențialul economic al realizării proiectului "Modernizare drumuri locale in comuna Rimnicelu, judetul Buzau "  şi depunerea acestuia pentru finanţare prin Măsura  8/6B. „ Dezvoltarea satelor " lansată de GAL "Crivatul De sud-est".

 

Art. 2). - Cheltuelile aferente Proiectului "Modernizare drumuri locale in comuna Rimnicelu, judetul Buzau "  se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3). - Consiliul local Rimnicelu, judeţul Buzău  se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 4). - Numărul locuitorilor comunei Rimnicelu, este de 4926 locuitori , Proiectul deservind un număr de aproximativ 4926  locuitori .

 

Art.5). Caracteristicile tehnico - economice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 6.(1) - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

        (2)- Primarul comunei Rimnicelu, va asigura relaţia cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale în derularea Proiectului .

 

Art. 7). - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Rimnicelu.

 

Art.. 8).  Toate cheltuielile aferente Proiectului (eligibile şi neeligibile, inclusiv sumele necesare pentru cofinanţarea acestuia, dacă va fi cazul) se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

 

Art. 9). - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rimnicelu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Rimnicelu și prefectului județului Buzău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.rimnicelu.ro .

 

 

PREŞEDINTE   DE   ŞEDINŢĂ                  CONTRASEMNEAZA,                    Vasile Dumitrache                                    SECRETAR,

                                                                  Nicolae Hotescu

 

 

 

 

 

Rimnicelu: 31 August 2017

                Nr. 47

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptata de Consiliul local al comunei Rimnicelu in sedinta din data de 31 August 2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin 1) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale,republicata, cu un numar de 11 voturi  pentru,  0  abtinere si  0 voturi impotriva,din numarul total de 13 consilieri in functie si 11  consilieri prezenti la sedinta. 

 

 

Înapoi