HCL 47 / 2018-11

 

HOTARARE

privind: aprobarea solicitarii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA, plata comisionului de garantare si valoarea proiectulului integrat finantat prin Masura 4/6B al comunei Rimnicelu

 

          Consiliul local al Comunei Rimnicelu, Judetul Buzau, avand in vedere:

          Expunerea de motive a primarului nr. 5647 din 20.11.2018 prin care se propune aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii - SA  pentru proiectul integrat prin Masura 7.2 a PNDR al comunei Rimnicelu, proiect intitulat "Modernizare drumuri comunale in comuna Rimnicelu, Judetul Buzau".

          Luand in considerare prevederile art.1, alin 1 si 2, precum si ale art.3 din ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fonurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea  calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.262/2009;

          Tinand cont de prevederile art.2 si cele ale art.4 alin 4(5) din contractul de finantare nerambursabila nr. C1920072R205821003858 din data de 08.10.2018 incheiat intre comuna Rimnicelu si APDRP Bucuresti.

          Avand in vedere prevederile art. 36 alin 2, lit.c, alin.4, lit.l din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata:

          In temeiul art.45 alin 1, precum si cele ale art. 115 alin1, lit. b din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,

 

HOTARASTE:

          Art. 1). (1) Se aproba solicitarea privind scrisoarea de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii - SA  Bucuresti pentru obtinerea avansului de 49,33 % din proiectul "Modernizare drumuri locale in Comuna Rimnicelu, Judetul Buzau".

            (2) Garantia solicitata va fi in suma de 100% din valoarea avansului de172.364,50  lei. Valoarea scrisorii de garantie este de 172.364,50 lei pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate prin FEADR, Masura 4/6B.

          Art.2). Se aproba plata comisionului de garantare in suma de 3.016,38 lei pentru 32 luni de implemntare ( de la 8 decembrie 2018 pana la 08.10.2021) pentru proiectul mentionat mai sus.

 

Pagina 1 din 2

          Art.3). Se aproba valoarea proiectului de investitie "Modernizare drumuri locale in Comuna Rimnicelu, Judetul Buzau", in suma de 586.933,73 lei, din care valoare eligibila 349.387,50 lei si valoare neeligibila 237.546,23 lei.

            Art.4)-Secretarul comunei, va face publica, si va aduce la cunostinta institutiilor si persoanelor interesate, prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

                    Preşedinte de şedinţă

                       Ion Alecu                                                      Contrasemnează

                                                                                                    Secretar,

                                                                                              Nicolae Hoţescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Rîmnicelu : 29 Noiembrie 2018

                               Nr. 47

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă de indata din 29 Noiembrie 2018 conform prevederilor art. 45 alin. 2) Lit. "a" cu un număr de 12 voturi pentru, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

 

Pagina 2 din 2

 

 

Înapoi