HCL 48 / 2017-08

 

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

Consiliul local al comunei Rimnicelu

 

 

HOTARARE

       privind aprobarea Devizului General al investiției "Modernizare drumuri locale, in comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău"

 

Consiliul local al comunei Rimnicelu , judetul Buzau, avand in vedere,;

-expunerea de motive a primarului inregistrata sun nr. 1355 din 24 August 2017,

-referatul compartimentului financiar-contabil,

-raportul de avizare al comisie de specfialitate economico-financiara

-constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, inclusiv prin sumele provenite din alocari de la bugetul de stat,

-prevederile art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

-prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-în temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi celor ale art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:

           Art.1).-Se aprobă Devizul General privind cheltuelile necesare realizarii  investitiei  "Modernizare drumuri locale in comuna Rîmnicelu, judeţul Buzău", in valoare de 583.990 lei, deviz anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

         Art.2.-Reprentantul legal al comunei, respectiv, reprezentantul legal al proiectului, este primarul acesteia, în calitate de ordonator principal de credite.

          Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, şi Prefectului judeţului Buzău, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www.rimnicelu.ro.

 

           Președinte de ședință

             Vasile Dumitrache                                                        Contrasemneaza                                                                                                     

                                                                                                      Secretar,

                                                                                                 Nicolae Hotescu

 

Rîmnicelu: 31 August 2017

              Nr. 48

 

        Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinara din 31 August 2017  cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi