HCL 48 / 2018-11

 

-HOTARARE-

privind a cincea rectificare a bugetului local pe anul 2018

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere :

-expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 5648/20.11.2018,

-raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil

-raportul de avizare al comisiei de specialitate;

-H.C.L. nr. 6/2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată,

-în temeiul prevederilor art. 36-(4) litera "a", art. 45(2) şi a art. 115-(1) litera "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, modificată şi completată,

 

-H O T Ă R Ă Ş T E-

      Art.1). Se aproba transferul sumei de 200.000 lei din fondul de rulment in capitolul proiecte de dezvoltare multifunctionala din cadrul bugetului local pe anul 2018. 

      Art.2)- Structura bugetului local, rectificata, este expusa în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.3). Rectificarea definitivă a bugetului local pe capitole şi subcapitole pe anul 2018 se va face pe baza execuţiei bugetare anuale şi se va prezenta consiliului local în trimestrul I al anului 2019.

       Art.4). Secretarul comunei va face publică si va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri.

 

           Preşedinte de şedinţă,    

                    Ion Alecu                                                     Contrasemnează      

                                                                                                Secretar,

                                                                                          Nicolae Hoţescu

 

 

 

         Rîmnicelu : 29 Noiembrie 2018

                           Nr. 48

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinara din 29 noiembrie 2018 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 2) Lit. "a" cu un număr de 12 voturi pentru, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi