HCL 49 / 2017-08

 

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

Consiliul local al comunei Rimnicelu

 

 

HOTARARE

privind aprobarea Programului multianual 2017-2018 pentru realizarea contorizarii la nivel de bransament pentru toate gospodariile bransate la sistemul de alimentare cu apa al U.A.T. Comuna Rimnicelu.

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, judetul Buzau, avand in vedere :

-expunereav de motive a primarului inregistrata sub nr. 1356 din data de 24.08.2017,

-referatul de specialitate al Serviciului public de apa,

-raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local,

-prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           În temeiul art. 68 alin. (1), si a  art 115 alin. (1), lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei private locale, republicată(2) cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTARASTE:

 

           Art.1).  Se aproba Programului multianual 2017-2018 pentru realizarea contorizarii la nivel de bransament pentru toate gospodariile bransate la sistemul de alimentare cu apa al Comunei Rimnicelu, anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2). Sefa Serviciului public de apa, prin aparatul propriu, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

         Art.3).  Secretarul comunei Rîmnicelu, va face publică şi va comunica prezenta hotarare autoritatilor si persoaneor interesate.

 

 

               Presedinte de sedinta

                Vasile Dumitrache                                                          Contrasemneaza,

                                                                                                             Secretar,

                                                                                                    Nicolae Hoţescu        

 

                                                                                 

   Rîmnicelu : 31 August 2017

                 Nr. 49

 

        Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Rimnicelu  in sedinta de indata din data de 31 august 2017  cu respectarea prevederilor art. 45  alin. 1) din Legea nr. 215/2001, a dministratiei publice locale , rep. , cu un numar de 11 voturi pentru ,  din numarul total de 13 consilieri in functie si 11 consilieri prezenti la sedinta.

 

Pagina 1 din 2

 

 

Înapoi