HCL 50 / 2018-12

 

-H O T Ă R Â R E-

privind aprobarea taxelor speciale aferent functionarii 

Serviciului public de alimentare cu apa, pentru anul fiscal 2019,

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, Având în vedere,

-expunerea de motive a primarului, înregistrată sub nr. 6101/12.12.2018

-raportul Serviciului public de apa din subordinea Consiliului local Rîmnicelu, judeţul Buzău

-raportul de avizare al comisiei de specialitate

-prevederile art. 484 din Legea nr. 227/8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

-Legea  nr. 326 din 28 iunie 2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală

-Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

-Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice

-Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificatae şi completata,

             În temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.2 lit.b, alin.4 lit.c şi al prevederilor art.45 alin.2 lit.c şi art. 115 alin. 1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1). Se aprobă majorarea taxelor speciale eferente serviciilor prestate de catre Serviciul public de apa aflat in subordinea Consiliului local Rimnicelu, Judetul Buzau, dupa cum urmează:

a)-Taxa de bransament = 200 lei;

b)-Taxa de rebransare = 270 lei;

c)-Aviz apa = 50 lei.

    Art.2). Serviciul public de apa, prin aparatul propriu de functionare, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    Art.3).Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate, prevederile prezentei hotărâri.

 

           Preşedinte de şedinţă,

               Neculai Jugaru                                             Contrasemnează

                                                                                            Secretar ,

                                                                                       Nicolae Hoţescu

            Rîmnicelu : 18 Decembrie 2018

                                Nr. 50

 

           Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinară din 18 Dcembrie 2018 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. Lit."a" cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă          

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi