HCL 51 / 2018-12

 

HOTARARE

privind propunerile pentru aprobarea stațiilor de autobuze/microbuze pentru îmbarcarea/ debarcarea persoanelor transportate  prin curse regulate

 

Consiliul local al Comunei Rimnicelu, Judetul Buzau, avand in vedere :

-expunerea de motive a primarului inregistrata sub nr. 6102 din 12.12.2018,

-referatul compartimentului urbanism,,

-raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local Rimnicelu,

-prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;

-prevederile OG. Nr. 27/2001 privind transporturile rutiere ;

-prevederile Ordinului nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 97/2007

-prevederile din  Legii nr. 51/2006 , Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare

               În temeiul art. 36,  alin. 2 coroborat cu  pct. 6 lit. „a" alin 14, si art. 115, alin. 1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

           Art.1)-Se propune stațiile  pentru  îmbarcarea/debarcarea călătorilor pentru cursele regulate publice, în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate pe raza comunei Rimnicelu, Judetul Buzau,după cum urmează:

a)- In Satul Rimnicelu DN22 - pe partea dreapta pe sensul Ramnicu Sarat-Rimnicelu: Statia Musat Gheorghe: Statia Iancu Ion: Statia Scoala nr. 2 Rimnicelu:

Pe Sensul Rimnicelu - Ramnicu Sarat: Statia CSV Rimnicelu: Statia Camin cultural Rimnicelu: Statia SC Nucul Racoros:

b)- In Satul Stiubei DC2: Statia Scoala Gimnaziala Stiubei:

c)-In Satul Colibasi DJ202 : Sensul Rm-Sarat Colibasi: Statia Brutarui Danut: Statia Nedelcu Vasile. Pe sensul Colibasi-Ramnicu Sarat:

d)-In Satul Fotin DJ202: Statia Scoala primara Fotin.

 

Pagina 1 din 2

          Art. 2. Prezenta hotarare, va face obiectul intocmirii documentatiei tehnice pentru avizarea statiilor propuse, de catre Politia Rutiera Buzau, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale precum si a altor institutii abilitate.

           Art.3)-Secretarul comunei, va face publica si va comunica prezenta hotarare, institutiilor si persoanelor interesate.

 

 

 

                Preşedinte de şedinţă,

                    Neculai Jugaru                                             Contrasemnează

                                                                                            Secretar ,

                                                                                       Nicolae Hoţescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Rîmnicelu : 18 Decembrie 2018

                                Nr. 51

 

           Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinară din 18 Dcembrie 2018 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. Lit."a" cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă    

 

     

Pagina 2 din 2

 

 

Înapoi