HCL 52 / 2017-09

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru

o perioadă de cel mul trei luni

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere:

-expunerea de motive a viceprimarului, înregistrată sub nr. 1498/19.09.2017,

-raportul de specialitate al compartimentului secretariat - administrativ,

-avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rîmnicelu,

-în temeiul art. 35 alin.(1), art. 45-(1) şi art. 115 alin.1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificata şi completata,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

         Art.1). Se desemnează domnul DURAN MARIAN, consilier local, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de cel mult trei luni, începând cu prima şedinţă din luna octombrie - 2017.

        Art.2). Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate, prevederile prezentei hotărâri.

 

                  Preşedinte de şedinţă,

                    Dumitrache Vasile

                                                                               Contrasemnează

                                                                                      Secretar,

                                                                                Nicolae Hoţescu

 

 

     Rîmnicelu : 28  Septembrie 2017

                    Nr.  52

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinară din 28 septembrie 2017  cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi