HCL 52 / 2018-12

 

-HOTARARE-

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere:

-Expunerea de motive a primarului inregistrata sub nr. 6105/12.12.2018

-referatul compartimentului financiar-contabil nr. 6156/14.12.2018

-raportul de avizare al comisiei de specalitate a Consiliului local Rimnicelu, Judetul Buzau,

-Adresa Directiei de Finante Publice Buzau, prin adresa nr. 13129 din 05.12.2018, coroborata cu H.C.J. Buzau nr. 286/2018,

-Hotararea Guvernului nr. 977 din 13 Decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe annul 2018, pentru unele unitati administrative-teritoriale,

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata , cu modificările şi completarile ulterioare,

          -în temeiul prevederilor art.36 alin.1) si alin. (4) litera "a", art. 45 şi 115 alin.1) lit."b" din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

-H O T Ă R Ă Ş T E-

 

      Art.1).(1) Se aproba rectificarea bugetului local pe annul in curs cu urmatoarele sume, provenite din diverse alocatii bugetare:

-5.000 lei-Drepturile asistentilor personali s indemnizatii persoane cu handicap:

-33.000 lei sume din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, repartizat prin Consiliul Judetean Buzau:

-12.150 lei suma aferenta transei pentru executia P.U.G.-ului - C.J. Buzau:

-27.00 suma defalcate din impozitul pe venit:

-40.000 lei suma din rezerva bugetara alocata prin Hotararea Guvernului Romaniei pentru cheltueli curente:

         (2)-Se va trece suma de 173.000 lei la Capitolul bugete prefinantare proiecte AFIR si suma de 350.000 lei in bugetul anului 2019.

 

Pagina 1 din 2

       Art.2)-Capitolul venituri se va modifica de la suma de 21.095.248 lei, la suma de 21.385.398 lei, iar capitolul cheltueli se va modifica de la 21.295.248 lei la 21.585.398 lei.

       Art.3). Structura bugetului local rectificat, este expus in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

       Art.4). Secretarul comunei va face publică prin afişare la sediul instituţiei administraţiei publice locale, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

             Preşedinte de şedinţă,    

                  Neculai Jugaru                                                               

 

                                                                                    Contrasemnează      

                                                                                           Secretar,

                                                                                   Nicolae Hoţescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Rîmnicelu : 18 Decembrie 2018

                       Nr. 52

 

 

 

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinara din 18 Decembrie 2018 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 2) Lit. "a" cu un număr de 12 voturi pentru, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

 

Pagina 2 din 2

 

 

Înapoi