HCL 54 / 2017-10

 

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

COMUNA RIMNICELU

CONSILIUL LOCAL

 

 

-HOTARARE-

privind rectificarea bugetului pe anul 2017 al Serviciului public de apa

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere:

-expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr.1603/19.10.2017,

-raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil din cadrul Serviciului public de apa, nr. 115/18.10.2017

-raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rîmnicelu,

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata, cu modificările şi completarile ulterioare,

-în temeiul prevederilor art. 36-(4) litera "a", art. 45(2) lit.a) şi a si art. 115-(1) litera "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, modificată şi completată,

 

-H O T Ă R Ă Ş T E-

        Art.1). Se aprobă rectificarea bugetul de venituri si cheltueli din cadrul Serviciului public de apă, aflat in subordinea Consiliului local Rimnicelu, cu suma de 12000 lei, pe urmatoarea structura:

-Capitolul "Materiale" se va diminua cu suma de 10000 lei, care va fi repartizata la Capitolul "Cheltueli de personal":

-In cadrul Capitolului "Materiale" se va opera transferal sumei de 2000 lei de la subcapitolul Reparatii curente catre subcapitolul "Incalzire", "Iluminat" si "Forta motica":

      Art.2).Bugetul local pe anul in curs, al Serviciului public de apa, ramane neschimbat.

       Art.3). Secretarul comunei va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri.

 

           Preşedinte de şedinţă,    

              Marian Duran                                                      Contrasemnează

                                                                                                 Secretar,

                                                                                          Nicolae Hoţescu

 

 

         Rîmnicelu : 31 Octombrie 2017

                        Nr. 54

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnice2u în şedinţă de indata din 31 Octombrie 2017 conform prevederilor a2. 45 alin. 2) Lit. "a" cu un număr de 11 voturi pentru, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi