HCL 54 / 2018-12

 

             -HOTĂRÂRE-

privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din  aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rimnicelu, Județul Buzau -familia ocupationala „Administratie", in anul 2019

 

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere ;

-expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 6104/12.12.2018

ü  Prevederile art.11, art. 38 alin.(2) lit.(c), si a art. 40 din Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017;

ü  Prevederile Legii.nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat ;

ü  Prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul Funcționarilor publici,republicată, cu modificările si completările ulterioare;

ü  Prevederile Hotararii Guvernului Nr. 937/10.12.2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu 1 Ianuarie 2019,

ü  Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Rimnicelu județul Buzau, înregistrat sub nr.      6128/12.12.2018

ü  Raportul nr.6129/12.12.2018 întocmit de reprezentanții salariaților din aparatul de specialitate al primarului Comunei Rimnicelu.

      In temeiul art 45 alin.(6), si art. 115, alin.1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

-H O T Ă R Ă Ş T E-

       Art.1).Incepand cu data de 1 Ianuarie 2019, se stabilesc salariile de baza de baza pentru funcțiile publice și functiile contractuale din  aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rimnicelu, familia ocupationala „Administratie", potrivit anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

        Art.2)-Salariile de baza din Anexa nr. 1 la prezenta hotarare, sunt stabilite pentru gradatiile 0 - 5 corespunzatoare transelor de vechime in munca, potrivit dispozitiilor art. 10 alin.2)-4) din Legea -cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

       Art.3). Salariile de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rimnicelu,

Județul Buzau, vor fi nominalizate prin dispozitie individuala, de ordonatorul principal de credite conform anexei care face parte integrantă

din prezenta hotărâre și care respectă nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația publică locală.

       Art.4).Personalul prevazut la art.1 beneficiaza de toate celelalte drepturi salariale si asimilate salariilor care se cuprind in venitul salarial si se acorda direct prin aplicarea prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si prin aplicarea actelor normative subsecvente prevazute in aceiasi lege-cadru.

       Art.5)-Ordonatorul principal de credite, prin compartimentele resurse umane di financiar-contabil, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.    

      Art.6). Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

               Preşedinte de şedinţă,   

                    Neculai Jugaru                 

 

 

                                                                                     Contrasemnează

                                                                                            Secretar,

                                                                                     Nicolae Hoţescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rîmnicelu - 18 Decembrie 2018

               Nr. 54

 

 

         Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinara din 18 Decembrie 2018 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 1). cu un număr de 12 voturi pentru, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

 

 

Pagina 2 din 2

 

 

Înapoi