HCL 55 / 2017-10

 

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

COMUNA RIMNICELU

CONSILIUL LOCAL

 

-H O T Ă R Â R E-

privind aprobarea taxei speciale de rebransare la Sistemul public de alimentare cu apa

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere,

-expunerea de motive a primarului, înregistrată sub nr. 1602/19.10.2017

-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului local Rîmnicelu, judeţul Buzău

-În conformitate cu prevederile art. 484 alin 1 din Legea nr.227/2015 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul fiscal,

-Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

             În temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.2 lit.b, alin.4 lit.c şi al prevederilor art.45 alin.2 lit.c şi art. 115 alin. 1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.initiez,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

            Art.1).Se aprobă instituirea taxei speciale de rebransare la Sistemul de alimentare cu apa, al comunei Rimnicelu, in suma de 215 lei.

            Art.2). Rebransarea la reteaua de distributie a apei potabile, va putea fi realizata, numai dupa achitarea restantelor datorate Serviciului public de apa, si a executarii caminului de bransare.

           Art.3). Consiliului local - Serviciul public de apa, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           Art.4).Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate, prevederile prezentei hotărâri.

 

                   Preşedinte de şedinţă,

                      Duran Marian                                           Contrasemnează

                                                                                            Secretar ,

                                                                                       Nicolae Hoţescu

 

            Rîmnicelu : 31 Octombrie 2017

                                Nr. 55

 

           Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinară din 31 Octombrie 2017 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. Lit."a" cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi