HCL 56 / 2017-10

 

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

COMUNA RIMNICELU

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati rezultați in urma elaborarii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI CONSTRUIRE STAȚIE DE EPURARE IN COMUNA RÎMNICELU, JUDEȚUL BUZĂU"

 

Consiliul local al Comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 Octombrie 2017, avand in vedere:

-Expunerea de motive a primarul Dumitru Stanciu, în calitatea sa de iniţiator:

-Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîmnicelu, Județul Buzău, înregistrat cu nr. 1610/20.10.2017

-Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate a Consiliului local al Comunei Rîmnicelu, Județul Buzău:

-Raportul comun de avizare din punct de vedere al legalitatii intocmit de secretarul comunei Rîmnicelu, Județul Buzău, înregistrat la nr. 1645 din 20 Octombrie 2017,

-Ținand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor:

Respectand procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică:

-În conformitate cu prevederile art. 44, din Legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completarile ulterioare, precum și prevederile art. 36, alin. 2(b) coroborat cu alin.4(d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată: ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale și administrației publice nr. 1851/2013 cu modificarile si completarile ulterioare:

   -în temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi celor ale art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:

                 Art.1).-Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investiție "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI CONSTRUIRE STAȚIE DE EPURARE IN COMUNA RÎMNICELU, JUDEȚUL BUZĂU", in vederea includerii și finanțării investiției în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală - subprogramul "MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC", b)realizare/ extindere/ reabilitare/ modernizare a sistemului de canalizare si statii de epurare a apelor uzate, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărare.

                 Art.2).-Se aproba implementarea proiectului si suportarea din bugetul local al comunei Rîmnicelu, județul Buzău, a cheltuelilor neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

 

Pagina 1 din 2

                  Art.3). Obiectivul de investitie "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI CONSTRUIRE STAȚIE DE EPURARE IN COMUNA RÎMNICELU, JUDEȚUL BUZĂU", se realizeaza pe terenuri aflate in  Inventarul domeniului public al comunei Rimnicelu, Judetul Buzau.

                 Art.4).-Primarul Comunei Rîmnicelu, Județul Buzău, va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari, informand Consiliul local al Comunei Rîmnicelu, Județul Buzău, asupra modului de îndeplinire.

                Art.5.(1) Prezenta hotărare, se va comunica institutiilor și persoanelor interesate.

                (2)-Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Comunei Rîmnicelu, Județul Buzău, prin afişare la sediul primăriei Comunei Rîmnicelu, Județul Buzău, şi prin publicare pe site-ul Primariei Comunei Rîmnicelu, Județul Buzău, www.rimnicelu.ro

 

 

                          Preşedinte de şedinţă

                              Marian Duran   

                                                                                                Contrasemnează

                                                                                              Secretarul comunei

                           ...........................                                   Nicolae Hoţescu

 

 

                                      L.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîmnicelu: 31 Octombrie 2017

              Nr. 56

 

 

        Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinara din 31 Octombrie 2017  cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

Pagina 2 din 2

 

 

Înapoi