HCL 57 / 2017-10

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Reabilitarea rețelelor de distribuire a apei de pe strada Ulița Mare (DJ 203P) și strada Bisericii, localitatea Rîmnicelu, Comuna Rimnicelu,Judeţul Buzău"

 

Consiliul local al Comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având in vedere temeiurile juridice:

-a). art. 120 şi art. 121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României, republicată;

-b). art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-c). art.7 alin.(2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;

-d). art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

-e). art. 36 alin.(2) lit.b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f). Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-ţinând seama de prevederile art. 43 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-în temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi celor ale art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând act de:

a).referatul de aprobare prezentat de către primarul Dumitru Stanciu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. 457/15.03.2017 prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea comunităţii;

b).raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 465/15.03.2017 prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;

c).raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Rîmnicelu;

-constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local,

 

Consiliul local al Comunei Rîmnicelu, adoptă prezenta hotărâre:

 

                 Art.1).-Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Reabilitarea rețelelor de distribuire a apei de pe strada Ulița Mare (DJ 203P) și strada Bisericii, localitatea Rîmnicelu, Comuna Rimnicelu,Judeţul Buzău"

                 Art.2).-Cheltuelile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Lurală - P.N.D.L., potrivit legii.

                  Art.3).-Autoritatea administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuelilor de menenanţă a investiţiei pe o perioaă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi in cadrul Proiectului.

                 Art.4). Se aproba indicatorii tehnico-economici si Devizul General al proiectului în sumă totală de 199.345,09 lei  reprezentand:

 

Cheltueli de la bugetul de stat

187.623,90 lei

Cheltueli de la bugetul local

11.721,19 lei

Pagina 1 din 3

 

                   Art.5.-Numărul locuitorilor şi operatorii economici deserviţi de proiect, precum si caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

                   Art.6.-Reprentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în calitate de ordonator principal de credite.

                   Art.7.-Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Rîmnicelu.

                    Art.8.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, şi Prefectului judeţului Buzău, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www.rimnicelu.ro

 

 

                    Presedinte de sedinta,

                       Consilier local

                       Costică Damian

                                                                                                           Contrasemneaza

                                                                                                         Secretarul comunei

                           ...........................                                               Nicolae Hoţescu

 

                                                                                                              ....................

                                      L.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîmnicelu: 31 Octombrie 2017

              Nr. 57

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinara din 31 Octombrie 2017 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. Lit. cu un număr de 12 voturi pentru, 0 abtinere din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12  consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

 

 

Pagina 2 din 3

 

 

 

Înapoi