HCL 58 / 2017-10

 

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

COMUNA RIMNICELU

CONSILIU LOCAL

 

HOTĂRÂREA

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Extindere şi reabilitare grădiniţă cu program normal nr. 2, sat Rîmnicelu, comuna Rîmnicelu, Judeţ Buzău"

 

Consiliul local al Comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău:

Având in vedere temeiurile juridice, repectiv prevederile:

-a). art. 120 şi art. 121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României, republicată;

-b). art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-c). art.7 alin.(2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;

-d). art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

-e). art. 36 alin.(2) lit.b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f). Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-ţinând seama de prevederile art. 43 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-în temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi celor ale art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând act de:

a).referatul de aprobare prezentat de către primarul Dumitru Stanciu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. 1605/20.10.2017 prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea comunităţii;

b).raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 203/20.10.2017 prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;

c).raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Rîmnicelu;

-constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local,

HOTARASTE:

                Art.1.-Se aprobă împlementarea proiectului "Extindere şi reabilitare grădiniţă cu program normal nr. 2, sat Rîmnicelu, comuna Rîmnicelu, Judeţ Buzău" .

                 Art.2.-Cheltuelile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Locala - P.N.D.L., potrivit legii.

                  Art.3.-Autoritatea administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuelilor de menenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi in cadrul Proiectului.

                 Art.4). Se aproba indicatorii tehnico-economici si Devizul General al proiectului în sumă totală de 1.479.924,19 lei  reprezentand:

 

Cheltueli de la bugetul de stat

1.404.459,35 lei

Cheltueli de la bugetul local

75.464,84 lei

 

Pagina 1 din 3

                   Art.4.-Numărul locuitorilor şi operatorii economici deserviţi de proiect, precum si caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

                   Art.5.-Repreentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în caliutate de ordonator principal de credite.

                   Art.6.-Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Rîmnicelu.

                    Art.7.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, şi prefectului judeţului Buzău, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www.rimnicelu.ro

 

                          Preşedinte de şedinţă

                               Marian Duran                                                     Contrasemnează

                                                                                                         Secretarul comunei

                           ...........................                                               Nicolae Hoţescu

 

                                                                                                              ....................

                                      L.S

 

 

 

 

 

 

       Rimnicelu: 31 Octombrie 2017

                      Nr. 58

 

 

        Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă de indata din 31 Octombrie 2017  cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

 

Pagina 2 din 3

 

 

Înapoi