HCL 59 / 2017-10

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

R Î M N I C E L U

 

-HOTĂRÂRE-

privind aprobarea iniţierii proiectului de investiţii "Construire retea electrica de joasa tensiune, in noul cartier de locuinte al comunitatii locale de romi, sat Rimnicelu, comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău".

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere :

-expunerea de motive a domnului Jugaru Neculai-consilier local înregistrată sub nr. 1738/31.10.2017,

-raportul compartimentului de specialitate,

-raportul de avizare al Comisiei de specialitate,

-în temeiul prevederilor art. 36-(4) lit."d", art. 45-(1) şi art. 115 alin.-1) lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,modificată şi completată,

 

-H O T Ă R Ă Ş T E-

             Art.1. Se aprobă revizuirea Studiului de fezabilitate si proiectul tehnic existent, privind "Construire retea electrica de joasa tensiune, in noul cartier de locuinte al comunitatii locale de romi, sat Rimnicelu, comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău".

             Art2)-Se aproba implementarea proiectului de investitii "Construire retea electrica de joasa tensiune, in noul cartier de locuinte al comunitatii locale de romi, sat Rimnicelu, comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău".

             Art.3).Finantarea investitiei mentionata la art. 2 din prezenta hotarare, se va face de la bugetul local, precum si din alte surse atrase la bugetul local.

             Art.4)-Primarul Comunei Rimnicelu, si Compartimentul financiar contabil, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

              Art.5. Secretarul comunei va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri.

 

            Preşedinte de şedinţă,

                   Marian Duran                                              Contrasemnează

                                                                                            Secretar,

                                                                                      Nicolae Hoţescu

 

       Rîmnicelu : 31 Octombrie 2017

                   Nr. 59

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinară din 31 octombrie 2017 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. Lit. cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

 

Înapoi