HCL 6 / 2018-02

 

         -HOTARARE-

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere;

-expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 85/17.01.2018,

-raportul compartimentului financiar-contabil,

-raportul de avizare al comisiei de specialitate,

-anunţul publicitar privind iniţierea de către primar a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018.

-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018,

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-Adresele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău si a Consiliului Judetean Buzau, privind indicatorii aprobaţi şi repartizaţi localităţii Rîmnicelu pentru anul fiscal 2018,

-prevederile art. 105 alin. 2) şi a art. 276 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, modificată şi completată,

-prevederile art. 51 din legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 41 alin. 1 şi 2 din legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, actualizată,

-prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative  şi prorogarea unor termene

-în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4), lit. "a",  art. 45 alin. (2) lit. "a" şi art. 115 alin.1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

 

-H O T Ă R Ă Ş T E-

          Art.1.(1)Se aprobă bugetul local pentru anul 2018, la capitolul venituri, pe surse de venit în sumă de 20.935.400 lei şi la capitolul cheltueli pe destinaţii, în sumă de 20.935.400 lei, expus in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          (2). Sinteza cheltuelilor pentru anul 2018, detaliata, este redată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

     

Pagina 1 din 2

        Art.2).Ordonatorul principal de credite şi compartimentul financiar-contabil va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

        Art.3).Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

                Preşedinte de şedinţă,

                 Ing. Nicolaie Ene                                          Contrasemnează

                                                                                             Secretar,

                  ....................                                            Nicolae Hoţescu

 

 

                                                                                                                          ........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Rîmnicelu - 15 Februarie 2018

                            Nr. 6

 

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinara din 15 Februarie 2018 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. Lit. cu un număr de 13 voturi pentru, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13  consilieri locali prezenţi la şedinta.

 

Pagina 2 din 2

 

 

Înapoi