HCL 60 / 2017-11

 

ROMÂNIA

Judeţul Buzău

COMUNA RIMNICELU

CONSILIUL LOCAL

 

 

-HOTARARE-

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere:

-Expunerea de motive a primarului inregistrata sub nr. 1904/23.11.2017

-referatul compartimentului financiar-contabil nr. 218/24.11.2017

-raportul de avizare al comisiei de specalitate a consiliului local

-Adresa Directiei de Finante Publice Buzau, prin adresa nr. 116090 din 15.11.2017, face cunoscut retragerea sumei de 324000 lei din cadrul capitolului "Invațamant" - cheltueli de personal, suma ce necesita rectificarea bugetului local.

- prevederile art. 36 alin.(1), si art. 45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala;

-în temeiul prevederilor art.36 alin.(4) litera "a", art. 45 şi 115 alin.1)lit."b" din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata cu modificările şi completările ulterioare,

 

-H O T Ă R Ă Ş T E-

      Art.1). Se aproba rectificarea bugetului local pe annul in curs, cu suma totala de 324000 lei, pe urmatoarea structura:

a)-se retrage suma de 324000 lei din cadrul capitolului invatamant - cheltueli de personal, rectificandu-se bugetul local cu aceiasi suma.

b)-se vor face transferuri intre alineatele aceluiasi capitol pentru acoperirea cheltuelilor.

       Art.2). Structura bugetului local rectificat, este expus in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

       Art.3). Secretarul comunei va face publică prin afişare la sediul instituţiei administraţiei publice locale, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri.

 

           Preşedinte de şedinţă,    

                 Marian Duran                                             Contrasemnează      

                                                                                           Secretar,

                                                                                     Nicolae Hoţescu

 

         Rîmnicelu : 29 Noiembrie 2017

                       Nr. 60

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinara din 29 Noiembrie 2017 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 2) Lit. "a" cu un număr de 12 voturi pentru, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi