HCL 61 / 2017-12

 

ROMÂNIA

Judeţul Buzău

COMUNA RIMNICELU

CONSILIUL LOCAL

 

-HOTARARE-

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere:

-Expunerea de motive a primarului inregistrata sub nr. 2006/15.12.2017

-referatul compartimentului financiar-contabil nr. 223/15.12.2017

-raportul de avizare al comisiei de specalitate a Consiliului local Rimnicelu,

-Adresa Directiei de Finante Publice Buzau, prin adresa nr. 124901 din 08.12.2017, face cunoscut retragerea sumei de 30000 lei din cadrul capitolului "Invațamant" - cheltueli de personal, suma ce necesita rectificarea bugetului local.

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata , cu modificările şi completarile ulterioare,

-în temeiul prevederilor art.36 alin.1) si alin. (4) litera "a", art. 45 şi 115 alin.1) lit."b" din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata cu modificările şi completările ulterioare,

 

-H O T Ă R Ă Ş T E-

      Art.1). Se aproba rectificarea bugetului local pe annul in curs, cu suma totala de 30000 lei, pe urmatoarea structura:

a)-se retrage suma de 30000 lei din cadrul capitolului invatamant - cheltueli de personal, rectificandu-se bugetul local cu aceiasi suma.

b)-se vor face transferuri intre alineatele aceluiasi capitol pentru acoperirea cheltuelilor.

c)-se aproba retragerea sumei de 150000 lei din fondul de rulment pentru acoperirea cheltuelilor cu luicrarile de montaj instalatii electrice la investitia "Alimentare cu apa in comuna Rimnicelu" si achizitionarea unui autoturism pentru transport persoane.

       Art.2). Structura bugetului local rectificat, este expus in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

       Art.3). Secretarul comunei va face publică prin afişare la sediul instituţiei administraţiei publice locale, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri.

 

             Preşedinte de şedinţă,    

               Nicolaie Ene                                                               Contrasemnează      

                                                                                                          Secretar,

                                                                                                   Nicolae Hoţescu

         Rîmnicelu : 22 Decembrie 2017

                       Nr. 61

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinara din 22 Decembrie 2017 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 2) Lit. "a" cu un număr de 6 voturi pentru, 4 impotriva si 2 abtineri,din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi