HCL 62 / 2017-12

 

-HOTĂRÂRE-

privind modificarea si completarea Programului achiziţiilor publice pentru  anul 2017

 

               Consiliul local al comunei Rîmnicelu, judeţul Buzău, având în vedere;

-expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 2007/15.12.2017

-referatul compartimentului de specialitate,

-raportul de avizare al comisiei de specialitate,

-Hotararea Consiliului local Rimnicelu nr. 22/2017 privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2017

-prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative  şi prorogarea unor termene, prin care se da dreptul utilizarii excedentului bugetar,

- LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 (*actualizată*) privind achiziţiile publice

-H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

-în temeiul prevederilor art. 36-(1), art. 45, art. 115 alin.1) lit.b) şi a art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

 

-H O T Ă R Ă Ş T E-

      Art.1). Se aprobă modificarea si completarea Programul achizitiilor publice pentru annul 2017, aprobat prin H.C.L. Rimnicelu nr. 22/2017, prin inscrierea in ordine cronologica a anexa nr. 1, a hotararii in cauza, a achizitionarii unui autoturism de transport persoane, din productia autohtona - Cod CPV: 34111000-8.

      Art.2). Ordonatorul principal de credite, împreună cu aparatul propriu de specialitate, va achizitiona autoturismul pentru transport persoane, din fondurile bugetului local aferent anului in curs, pana la sfarsitul anului 2017.

      Art.3). Secretarul comunei, va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri.

 

             Preşedinte de şedinţă

                Nicolaie Ene                                                    Contrasemnează,

                                                                                              Secretar

                                                                                         Nicolae Hoţescu

 

         Rîmnicelu - 22 Decembrie 2017

                         Nr. 62

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinara din 22 Decembrie 2017 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. Lit. cu un număr de 12 voturi pentru, 0 abtinere, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

Pagina 1 din 1

 

 

Înapoi