HCL 64 / 2017-12

 

             -HOTĂRÂRE-

privind  stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din  aparatul de specialitate al Primarului, a institutiilor si serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului local al Comunei Rimnicelu, Județul Buzau, pentru anul 2018.

 

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere ;

-expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 2008/18.12.2017:

-referatul compartimentului financiar contabil inregistrat sub nr. 2023 din 18.12.2017:

-rap[ortul de avizare al Comisiei de specialitate

-ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative  şi prorogarea unor termene:

-HOTĂRÂREA nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară  garantat în plată

-ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015     0932 2H1   0 39>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

-prevederile LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

-prevederile Hotararii Consiliului local Rimnicelu, nr. 40/2017 privind stabilirea salariilor de baza incapand cu data de 1 iulie 2017,

-Procesul verbal de negociere nr.1991/18.12.2017 întocmit de reprezentanții salariaților Primariei Comunei Rimnicelu.

-prevederile Hotararii Consiliului local nr. 26/2017 privind aprobarea numarului de personal, organigrama si statul de functii,

 In temeiul art 45 alin.(6), si art. 115, alin.1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

-H O T Ă R Ă Ş T E-

          Art.1).Incepand cu luna ianuarie 2018, se stabilesc salariile de baza negociate, pentru funcțiile publice și personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie" din  aparatul de specialitate al Primarului, precum si din cadrul institutiilor si serviciilor publice subordonate consiliului local Rimnicelu, in cuantumurile expuse in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2). Salariile de bază  pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rimnicelu, Județul Buzau, vor fi nominalizate prin dispozitie individuala, de ordonatorul principal de credite conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care respectă nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația publică locală.

           Art.3). Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri.

 

 

               Preşedinte de şedinţă,   

                   Nicolaie Ene                 

 

 

                                                                                     Contrasemnează

                                                                                            Secretar,

                                                                                     Nicolae Hoţescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rîmnicelu - 22 Decembrie 2017

               Nr. 64

 

 

         Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinara din 22 Decembrie 2017 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 1). cu un număr de 11 voturi pentru, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

 

 

Pagina 2 din 2

 

 

 

Înapoi