HCL 7 / 2018-02

 

HOTĂRÂRE-

privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru  anul 2018

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, judeţul Buzău, având în vedere;

-expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 229/05.02.2018

-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

-raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,

-prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice

-prevederile Legii nr. 100/2016  privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

-prevederile G.H. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

-în temeiul prevederilor art. 36-(1), art. 45 şi a art. 115 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

 

-H O T Ă R Ă Ş T E-

            Art.1). Se aprobă Programul de investitii si achiziţii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, propuse a se realiza în anul 2018, expus în anexa nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.5). Secretarul comunei, va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri.

 

             Preşedinte de şedinţă

                 Nicolaie Ene

                                                                                       Contrasemnează,

                                                                                              Secretar

                                                                                         Nicolae Hoţescu

         Rîmnicelu - 15 februarie 2018

                         Nr. 7

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinara din 15 Februarie 2018 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. Lit. cu un număr de 13 voturi pentru din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

Pagina 2 din 3

 

 

Înapoi