HCL 8 / 2018-02

 

-HOTARARE-

privind aprobarea situaţiilor deosebite de acordare ai ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2018

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere :

-expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 230/05.02.2018,

-referatul compartimentului de specialitate al primarului ,

-raportul de avizare al comisiei de specialitate,

-prevederile art. 41 din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, modificata si completata prin HG nr. 57/2012

-în temeiul prevederilor art. 36-(6) litera a/2, a art. 45-(1) şi art. 115 alin.1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

-H O T Ă R Ă Ş T E-

          Art.1). Se aprobă situaţiile deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenţă in anul  2018, pentru următoarele situaţii:

-pentru bătrâni şi copii grav bolnavi, în vederea procurării de medicamente,

-pentru persoane singure şi familii ale căror imobile au fost distruse de calamităţi;

-pentru ajutoare de inmormântare în sumă de până la 1000 lei.

-alte situaţii deosebit de grave constatate prin efectuarea de anchete sociale.

         Art.2).Acordarea ajutoarelor de urgenţă, acordate conform prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre, se va face în toate cazurile, prin anchetă socială dispusă de primar, iar prin dispoziţie  se va stabili suma care revine fiecărui caz în parte.

         Art.3). Secretarul comunei va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri.

 

           Preşedinte de şedinţă

             Nicolaie Ene                                                    Contrasemnează

                                                                                           Secretar,

                                                                                       Nicolae Hoţescu

 

          Rîmnicelu : 15 Februarie 2018

                       Nr. 8

 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinară din 15 Februarie 2018 cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1). cu un număr de 13  voturi din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

 

Înapoi