HCL 9 / 2018-02

 

           -HOTĂRÂRE-

privind aprobarea organigramei, numarul de personal si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, precum si serviciilor publice de interes local subordinate consiliului local, pentru anul 2018,

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, avand în vedere ;

-expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 231/05.02.2018

-raportul compartimentului financiar-contabil şi nota de fundamentare a secretarului unităţii administrative-teritoriale,

-raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rimnicelu,

-prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare,

-prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative  şi prorogarea unor termene

-prevederile O.U.G. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

-în temeiul prevederilor art.36,alin.(2) lit.a) cu trimitere la alin.(3), lit.b), a art. 45 alin. (1) lit. "a" şi art. 115, alin.1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

 

 

-H O T Ă R Ă Ş T E-

 

            Art.1). Se aprobă organigrama şi statul de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi instituţiilor subordinate Consiliului local Rîmnicelu, Judeţul Buzău, pentru annul 2018, conform structurii expuse in anea nr. 1 si 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.2). Pentru anul 2018, acoperirea activitatii compartimentelor unde functiile sunt vacante, se va face prin desemnarea prin dispozitie de catre primar, a altor persoane din cadrul altor compartimente al aparatului propriu de specialitate.

           Art.3). Pentru annul 2018, se stabilesc un număr maxim de 30 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice aflate sub autoritatea administrației publice locale, cu exceptia celor din cadrul capitolelor bugetare, invățămant, asigură si asistenta sociala,

 

Pagina nr. 1 din 2

precum si din capitolul bugetar sănătate, finanțate din bugetul Ministerului Sănătății. 

              Art.4). Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

               Preşedinte de şedinţă,   

                  Nicolaie Ene                 

 

 

                                                                                     Contrasemnează

                                                                                            Secretar,

                                                                                     Nicolae Hoţescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rîmnicelu - 15 Februarie 2018

                  Nr. 9

 

 

         Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Rîmnicelu în şedinţă ordinara din 15 Februarie 2018 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 1). cu un număr de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

 

 

 

Pagina 2 din 2

 

 

Înapoi