proiect de hotărâre
2015-10-28

ROMANIA JUDETUL BUZAU COMUNA RIMNICELU PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2016 Primarul comunei Rimnicelu, Judetul Buzau, Avand in vedere: -necesitatea stabilirii taxelor si impozitelor locale aferente anului fiscal 2016, in perspectiva formarii bugetului de venituri, conform noului Cod fiscal, 1) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 2) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 3) Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare; 4) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare; 5) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 6) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 7) art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 8) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 9) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 10) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 11) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată; 12) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 13) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată; 14) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 15) art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 16) art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002; Pagina 1 din 2 17) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 18) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; -in temeiul prevederilor art. 45 alin. 2) lit. d), art. 115 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificariler si completarile ulterioare, initiaz, prezentul, -PROIECT DE HOTARARE- Art. 1.Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile în anul 2016 sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2). Prezenta hotărâre va fi făcută publică, va fi transmisă autorităţilor şi persoanele interesate, prin grija secretarului unităţii administrativ- teritoriale. Initiator, Primar Avizat Dumitru Stanciu Secretar, Nicolae Hoţescu Înregistrat sub nr. 1726 din data de 28 octombrie 2015. Pagina 2 din 2
Înapoi