proiect de hotărâre
2016-01-14

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU COMUNA RÎMNICELU PRIMAR PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (actualizati) pentru obiectivul „Reabilitare Sistem public de alimentare cu apă, sat Rîmnicelu, Comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău” Primarul comunei Rîmnicelu, judeţul Buzău; Având în vedere: -necesitatea recalcularii TVA-ului la 20% conform noilor reglemetari ale Codului fiscal; -prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare, prin care potrivit art. 291, nivelul cotei taxei pe valoarea adăugata este de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi până la data de 31 decembrie 2016, -prevederile art. 44 alin.1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. 1) şi art. 115 alin1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată, iniţiază prezentul, PROIECT DE HOTĂRĂRE: Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Sistem public de alimentare cu apă, sat Rîmnicelu, Comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău” in sumă de, 4.290.812,70 lei, reprezentând noua valoare a investiţiei. Art.2. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va asigura comunicarea hotărârii autorităţilor şi instituţiilor interesate. Iniţiator, Dumitru Stamnciu – Primar Avizat Nicolae Hoţescu – Secretar Inregistrat sub nr. 92 din data de 14 ianuarie 2016
Înapoi