Proiect de hotarare
2016-08-12

ROMÂNIA Judeţul Buzău COMUNA RÎMNICELU PRIMAR -PROIECT DE HOTARARE- privind a sasea rectificare a bugetului local pe anul 2016 Primarul comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, avand in vedere necesitatea rectificarii bugetului local, dat fiind alocarea de la bugetul statului a sumei de 510.072,02 lei pentru lucrari de investitii, -prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, -în temeiul prevederilor art. 36-(4) litera “a”, art. 45(2) şi a art. 115-(1) litera “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, modificată şi completată, initiaza, -PROIECT DE HOTARARE- Art.1). Se aprobă prima rectificare a bugetului local cu suma de 510.072,02 lei, reprezentând finanţarea cheltuelilor pentru investitia “Sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere in localitatea Rimnicelu, Comuna Rimnicelu, Judetul Buzau”, Art.2).Se modifică bugetul local pe anul in curs, care la capitolul venituri, de la 7.225.011 lei, la suma de 7.735.083 lei, iar la capitolul cheltueli, de la suma de 7.260.011 lei, la suma de 7.770.083 lei, conform structurii expuse in anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3). Secretarul comunei va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri. Iniţiator Dumitru Stanciu – Primar Avizat Secretar, Nicolae Hoţescu
Înapoi