Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2020 ROMANIA Judetul Buzau Comuna Râmnicelu PRIMAR -DISPOZIŢIA nr. 136- privind convocarea Consiliului local Râmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţă ordinara Primarul comunei Râmnicelu , Judeţul Buzău, având in vedere: -referatul secretarului general al comunei Ramnicelu, judetul Buzau înregistrat sub nr. 5191 din 02.09.2020; -Regulementul de organizare si functionare a Consiliului local Ramnicelu, Judertul Buzau, -în temeiul prevederilor art. 133-(1), art. 196-(1) lit.(b) si art. 197 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat, D I S P U N E: Art.1). Se convoacă Consiliul local al comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru data de 8 Septembrie 2020 - ora 9,00 care va avea loc în Sala din Strada Ceauşu Nr. 428A, cu următorul proiect al ordinii de zi: a)-Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Sistem public centralizat de canalizare al apewlor uzate menajere-statie de epurare, in localitatea Ramnicelu, comuna Ramnicelu, Judetul Buzau”. -Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ. b)-Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe annul 2020. -Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ. c).-Intrebări, interpelări, petiţii şi informări. Art.2)-Initiatorul proiectelor de hotarari inscrise pe ordinea de zi, este primarul comunei Râmnicelu, Judetul Buzau. Art.3)-Materialele proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 8 Septembrie 2020, au fost transmise în scris şi online potrivit opţiunilor fiecărui consilier. Asupra proiectelor de hotarari inscrise pe ordinea de zi, consilierii locali pot formula amendamente in sedintele comisiilor de specialitate. Pagina 1 din 2 Art.4). Secretarul general al comunei va face publică, va transmite Institutiei Prefectului Judetul Buzau, consilierilor locali si se va aduce la cunostinta publica prin afisare in monitorul oficial al comunei, la adresa www.rimnicelu.ro prezenta dispozitie. Primar, Dumitru Stanciu Contrasemneaza Secretar general al comunei, Nicolae Hotescu Râmnicelu: 2 Septembrie 2020 2020-09-02
8 / 2020 Dispozitie convocare in sedinta ordinara a consiliului local 2020-08-14
7 / 2020 -DISPOZIŢIA nr. 107- privind convocarea Consiliului local Râmnicelu, Judeţul Buzău,în şedinţă ordinara 2020-07-31
6 / 2020 Convocare consiliu local in sedinta ordinara pe luna iunie 2020 2020-06-22
4 / 2020 Convocare consiliu local in sedinta ordina pe luna aprilie 2020 2020-04-22
3 / 2020 Convicare in sedinta ordinara din data de 12 Martie 2020 2020-03-06
2 / 2020 Dispozitie de convocare in sedinta ordinara pe luna februarie 2020 2020-02-12
1 / 2020 convocarea consiliului local in sedinta ordinara pe luna ianuarie 2020 2020-01-20
13 / 2019 Convocare consliul local in sedinta ordinara pe luna decembrie 2019 2019-12-10
11 / 2019 -DISPOZIŢIA nr. 192-privind convocarea Consiliului local Râmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţă ordinară 2019-11-21
13 / 2019 ROMANIA Judetul Buzau Comuna Râmnicelu PRIMAR -DISPOZIŢIA nr. 151- privind convocarea Consiliului local Râmnicelu, Judeţul Buzău în şedinţă ordinară Primarul comunei Râmnicelu , Judeţul Buzău, având in vedere: -referatul secretarului general al U.A.T. înregistrat sub nr. 5210 din 22.10.2019; -Art.13 din Regulementul de organizare si functionare a consiliului local, -în temeiul prevederilor art. 133-(1), art. 196-(1) lit.(b) si art. 197 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, D I S P U N E: Art.1). Se convoacă Consiliul local al comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data de Luni – 31 Ocrombrie 2019 - ora 9, care va avea loc la sediul consiliului local, cu următoarea ordine de zi: a)- Proiect de hotarare privind aprobarea demararii studiului de fezabilitate pentru construirea unui parc voltaic. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar. -Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ b)-Proiect de hotarare privind dezmembrarea in cinci parcele a unui teren apartinand domeniului privat al comunei Ramnicelu. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar. -Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ c)-Proiect de hotarare privind privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza UAT Comuna Ramnicelu, care nu se supun inmatricularii Initiator: Dumitru Stanciu – Primar. -Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplina, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, d).-Intrebări, interpelări, petiţii şi informări. Art.2)-Asupra proiectelor de hotarari inscrise pe ordinea de zi, consilierii locali pot formula amendamente in sedintele comisiilor de specialitate. Art.3). Secretarul general al comunei va face publică, va transmite Institutiei Prefectului Judetul Buzau, consilierilor locali si se va aduce la cunostinta publica prin afisare in monitorul oficial al comunei, la adresa www.rimnicelu.ro prezenta dispozitie. Primar, Dumitru Stanciu Avizat pentru legalitate Secretar general, Nicolae Hotescu Râmnicelu: 23 Octombrie 2019 2019-10-25
116 / 2019 convocarea Consiliului local Râmnicelu, Judeţul Buzău în şedinţă ordinară pentru data de 23 august 2019 2019-08-19
105 / 2019 convocarea in sedinta ordinara pe luna iulie 2019 a consiliului local Ramnicelu, Judetul Buzau 2019-07-24
82 / 2019 Se convoaca consiliul local al comunei Ramnicelu in sedinta ordinara pentru data de 30 mai 2019 2019-05-21
48 / 2019 convocarea consiliului local in sedinta ordinara pe luna aprilie 2019 2019-04-12
Înapoi