proiect de hotărâre
2016-01-14

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU COMUNA RIMNICELU PRIMAR PROIECT DE HOTARARE La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentând noua valoare a investiţiei: „Sistem public centralizat de canalizare a apelor uzate menajere in sat Rîmnicelu, Comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău” Primarul comunei Rimnicelu , judeţul Buzău ,intrunit in şedinţa extraordinara ; Având în vedere ; -prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare, prin care potrivit art. 291, nivelul cotei taxei pe valoarea adăugata este de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi până la data de 31 decembrie 2016, -predeverile art. 44 alin. (1) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare; -predeverile art. 7 alin.(l) lit.a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală, coroborat cu predeverile art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013; In temeiul art. 45 alin (l)si art. 115 alin (1) , lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , si actualizata; PROIECT DE HOTARARE: Art.l). - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati, reprezentând noua valoare a investiţiei: „Sistem public centralizat de canalizare a apelor uzate menajere in sat Rîmnicelu, Comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău” in sumă de 5.998.720,55 lei. Art.2).Prezenta hotarare va fi comunicată in regim de urgenţă, Direcţiei Generale Dezvolare Regională şi Infrastructură din cadrul Ministerului Dezvoltăroii Regionale şi Administraţiei publice. Art.3). Secretarul comunei Rimnicelu, va face publica si va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor interesate. Iniţiator Primar, Dumitru Stanciu Avizat Secretar Nicolae Hoţescu Înregistrat sub nr. 91 din data de 14 ianuarie 2016
Înapoi