Proiect de hotarare
2016-07-12

ROMANIA JUDETUL BUZAU COMUNA RIMNICELU Viceprimar PROIECT DE HOTARÂRE privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de către consilierii locali ai comunei Rimnicelu pentru mandatul 2016 - 2020. Consiliul Local al Comunei Rimnicelu, Judetul Buzau, întrunit în şedinţa ordinară, -Analizând expunerea de motive a viceprimarului comunei Rîmnicelu, -raportul compartimentului de specialitate, -avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de către consilierii locali ai comunei Rimnicelu, -prevederile art.36, alin.1), si art.51 alin 3), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali şi a Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local, a Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică, In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi alin 6 art.115 alin.1 lit. b, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, initiez, PROIECT DE HOTARARE: Art.1). Audienţele acordate cetăţenilor de către consilieri locali se organizează lunar la sediul Consiliului local conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2). Organizarea întâlnirilor în mandatul 2016-2020, se va desfăşura în baza unui acord cu primarul potrivit opţiunilor exprimate şi în funcţie de acţiunile organizate la nivel local. Art.3). Primarul va asigura cadrul necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a audienţelor şi întâlnirilor acordate de către consilierii locali. Art.4. În rapoartele de activitate ale consilierilor locali pentru annul 2016, inclusiv al viceprimarului se vor face referiri la activitatea desfăşurată în cele două domenii reglementate prin prezenta hotărâre. Aceste rapoarte vor fi prezentate în scris în cadrul şedinţelor ale consiliului local, şi vor fi făcute publice prin grija secretarului comunei. Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţa publică prin grija secretarului şi se va afişa la sediul consiliului local şi se va comunica în mod obligatoriu consilierilor locali, primarului şi prefectului judeţul Buzau. Initiator Viceprimar Dumitru Lazaroiu Avizat Secretar, Nicolae Hotescu Inregistrat sub nr. 1175 din 12 iulie 2016
Înapoi