Proiect de hotarare
2016-08-23

ROMÂNIA Judeţul Buzău COMUNA RIMNICELU PRIMAR -PROIECT DE HOTĂRÂRE- privind aprobarea modificarii si complatarii Programului achiziţiilor publice pentru anul 2016 Primarul comunei Rîmnicelu, judeţul Buzău, având în vedere; -necesitatea modificarii si completarii programului annual de achiziţii publice şi de lucrări, -Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, -în temeiul prevederilor art. 36-(1), art. 45 şi a art. 115 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, initiez, -PROIECT DE HOTARARE- Art.1. Se aprobă modificarea si completarea Programul de achiziţii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, propuse a se realiza în anul 2016, conform structurii expuse in anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Ordonatorul principal de credite, împreună cu aparatul propriu de specialitate, vor incheia contracte de executie a lucrarilor în condiţiile legii. Art.3. Secretarul comunei, va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri. INITIATOR, AVIZAT Dumitru Stanciu – primar Nicolae Hoţescu – secretar Inregistrat sub nr. 1321 din 12 august 2016
Înapoi